Mini Mall
Mini Mall

Architektonická štúdia predstavuje návrh stavby pre maloobchod nachádzajúcej sa na okraji strategického parku Nitra Sever. Riešené územie sa nachádza na južnej strane strategického parku ohraničené cestou R1A a ulicou Na Pasienkoch. Prístup na pozemok a k objektu je možný z okružnej križovatky a ulice Na Pasienkoch. Pre typologický druh strip retailu je typické aditívne radenie nájomných jednotiek, jednoduché riešenie fasád s dôrazom na signage a priame vyústenie prevádzok na parkovisko. Vo väčšine prípadov to má za následok výrazne podlhovasté proporcie. K negatívam takéhoto usporiadania patrí silný vietor a dlhé dochádzkové vzdialenosti. Základným princípom usporiadania dispozície je umiestnenie anchor prevádzok do krajných polôh. Menšie prevádzky sú umiestnené medzi dva anchory a prístupné z vnútorného spoločného priestoru — foyer. Pohyb návštevníka tak získava vyšší komfort ako pri tradičnom strip malle. Hlavné presklenné priečelie je orientované na severovýchod čím sa minimalizujú tepelné zisky. Charakteristickým prvkom fasády je rám prestrešenia. Slúži na krytie technického vybavenia budovy a vyvýšený južný a severný cíp upozorňujú na objekt aj z diaľkových pohľadov. Copyright: © Suchánek, architektonická kancelária, s.r.o

  • Plocha: 3000 m2
  • Ideový návrh: Suchánek architektonická kancelária s.r.o. 2017
  • Autori: P. Suchánek, P. Suchánek, H. Potôčková